• Politika

  Xinjiang'da insan haklar? konulu beyaz kitap yay?nland?

  2017-06-01

  “Xinjiang'da ?nsan Haklar?-Geli?me ve ?lerleme” ba?l?kl? beyaz kitap bugün Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi taraf?ndan yay?nland?.

  Beyaz kitap önsöz, vatanda?l?k haklar?, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar ve çevre haklar?, din ve inanç özgürlü?ü, kad?n, çocuk, ya?l? ve engellilerin haklar? olmak üzere dokuz bölümden olu?uyor.

  Beyaz kitapta, insan haklar?n? geli?tirmenin, insano?lunun uzun vadeli hedeflerinden biri oldu?u, ba?ta Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar olmak üzere bütün Çin vatanda?lar?n?n da bu hedefi gerçekle?tirmeye çal??t??? kaydedildi.

  Beyaz kitapta yer alan ifadelere göre, 1955'te Xinjiang'da uygulanmaya ba?layan bölgesel etnik özerklik sistemi ile az?nl?klar?n ülkenin efendileri olarak haklar? teminat alt?na al?nd?. 1978 y?l?nda Çin'de reform ve d??a aç?lma politikas?n?n uygulamaya koyulmas?ndan bu yana Xinjiang'daki ekonomik ve toplumsal kalk?nma yeni bir tarihi döneme girdi, insan haklar?n?n korunma seviyesi de sürekli yükseldi.

  Son y?llarda merkezi hükümet, “toplumsal istikrar ve kal?c? güvenlik”i Xinjiang'daki çal??malar?n genel hedefi olarak belirledi. Hükümet, çal??malar?nda vatanda?lar?n ya?am ko?ullar?n?n güvence alt?na al?nmas? ve düzeltilmesine a??rl?k verdi, etnik gruplar?n kalk?nmadan e?it yararlanmas? sa?land?, böylece Xinjiang'daki insan haklar? çal??malar?nda yeni geli?me ve ilerlemenin kaydedilmesi hedefine de ula??ld?.

  Çe?itli alanlarda geli?me

  Bununla birlikte, beyaz kitapta, Xinjiang'l? vatanda?lar?n can ve mal güvenli?i, adil yarg?lanma hakk? ve ifade özgürlü?ü hakk?n?n korunmas?na önem verildi?i, vatanda?lar?n haklar?n?n yasalarla güvence alt?na al?nd??? belirtildi.

  Kitapta baz? alanlarda kaydedilen ilerlemelere dair istatistiklere de yer verildi. Buna göre, Xinjiang'da internet kullan?c?lar?n?n say?s?, 2002'te 448 bin iken 2016'da 12 milyon 960 bine ç?kt?. Xinjiang'daki etnik gruplara mensup devlet memurlar?n?n say?s? geçen y?l 91 bin 76'ya ula?arak bölgedeki toplam devlet memurlar?n?n yüzde 40,24'ünü olu?turdu. ,

  Bir dizi terörle mücadele önlemi al?nd?

  Terörle mücadele çal??malar?na da de?inilen kitapta, “Çin Halk Cumhuriyeti'nin Terörizmle Mücadele Yasas?'n?n Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygulanmas?yla ?lgili Yönetmelik”in ç?kar?lmas?n?n yan? s?ra terör ve ?iddet eylemlerine kar?? bir dizi tedbirin de al?nd??? ifade edildi.

  Beyaz kitapta Xinjiang'daki kad?n, ya?l?, çocuk ve engellilerin haklar?n?n da koruma alt?nda al?nd??? vurguland?. 2016 y?l?n?n sonuna kadar bebeklerin ölüm oran? binde 16,43'e, 5 ya? ve alt?ndaki çocuklar?n ölüm oran? ise binde 26,31'e indi. Bilhassa k?rsal bölgelerde ebeveynleri ba?ka yerde çal??t??? için evde bak?ms?z kalan çocuklara yard?mlar yo?unla?t?r?ld?.

  Sa?l?k ve e?itim çal??malar?nda ilerleme

  Ayr?ca, Xinjiang'daki sa?l?k ve e?itim çal??malar?nda da büyük ilerlemeler kaydedildi. 2016 sonu itibar?yla Xinjiang'da sa?l?k kurulu?lar?n?n say?s? 15 bin 721'e, hastanelerin say?s? 707'ye, hastanelerdeki yataklar?n say?s? 144 bine, doktorlar?n say?s? 51 bine, hem?irelerin say?s? 56 bine ç?kt?. Her on bin ki?i ba??na dü?en yatak say?s? 60,3'e, sa?l?k personeli say?s? 21,2'ye ula?t?. Bu rakamlar, ülke ortalamas?n?n üzerinde.

  Bunun d???nda 1949-2016 y?llar? aras?nda bölgedeki ilkokul say?s? 1 bin 335'ten 3 bin 526'ya, ortaokul say?s? 9'dan 1 bin 416'ya, üniversite say?s? ise 1'den 41'e yükseldi. Dokuz y?ll?k zorunlu e?itimin bütün bölgeyi kapsamas? sa?land?.

  Ekolojik ortam iyile?tirildi

  Beyaz kitapta Xinjiang'?n ekolojik in?as?n?n ilerletildi?ine ve ?ehirlerdeki ya?am ko?ullar?n?n sürekli düzeltildi?ine de i?aret edildi. 2016 itibar?yla Xinjiang'da vahalar?n ve ormanl?k alanlar?n oran? yüzde 23,5'e yükseldi. 2015 sonuna kadar ise ?ehirlerdeki ye?il alan oran? yüzde 34,9'a ula?t?. Enerji tasarrufu ve çevre koruma sektörünün kalk?nmas?na büyük önem verildi.

  盛大棋牌 皇家棋牌平台| 鸿运棋牌官网| 舟山棋牌| 大地棋牌游戏下载| 大幅好捕鱼官网